2012-13

Skattetrycket i Sverige är redan högre än i något annat land.
Ändå räcker inte pengarna.
Både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna talar om ytterligare skattehöjningar.
Men vart tar alla skattepengarna vägen?

Man kan tala om ett antal läckage. Sverige har en statsskuld på drygt 1.200 miljarder kronor.
Betalning av räntorna på denna kostar c:a 27 miljarder varje år.

Byråkratin är gigantisk och växande. Regeringskansliet började växa redan på Perssons
tid och har under Reinfeldt accelererat ytterligare.
Enligt tidskriften DSM var antalet befattningshavare i denna byråkrati år 2011 uppe i 4.400.
Flera nya myndigheter har tillkommit (bl.a. "Tillväxtverket") och fler är på förslag.
Angränsande kostnader är överklassens och nomenklaturans förmåner, i form av fantasilöner
och bonusar, pensionsavtal och fallskärmar.

EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år.

U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP.
Nettokostnaden för invandringen uppgår, enligt ekonomidocenten
Jan Tullberg, till 110 miljarder kronor per år.

Andelen ej förvärvsarbetande bland utomeuropeiska invandrare är c:a 50%.

Brottsligheten, särskilt våldsbrottsligheten, har ökat markant i Sverige under det senaste halvseklet.
Antalet anmälda misshandelsfall uppgick 2012 till ca 87.000!
BRÅ har gjort beräkningar som visar att ett enda misshandelsfall kan orsaka samhället kostnader
70 miljoner kr under en livstid.tillbaks